categorias
Conta
Informacion
Condicions de compra
Compras:   0 Productos
ESPAÑOL INGLES ALEMAN GALLEGO CATALAN
 

ESTA WEB E UNHA TENDA DE EXEMPLO E TANTO OS PRECIOS DOS ARTIGOS COMO AS CONDICIONS AQUI EXPOSTAS SON A MODO DE EXEMPLO

1 - Obxeto

As presentes condicions Xerais teñen por obxeto regular as condicions de uso do portal de internet emplazado na direccion , e do que e titular A empresa de informatica co obxetivo social e a comercializacion e venta de productos informaticos.

A mencioada páxina foi creada e deseñada para dar a coñecer e permitir o acceso a información en ela contida, coas restriccions e limitacions que impoñen as presentes condicions Xerais asi como permitir e posibilitar o acceso a outras paxinas coas que o portal teña relacions comerciais, profesionais ou de calquera outra indole.

O mero uso do portal, atribuye a quen faga uso de elo, a condicion de usuario, quen declara coñecer e aceptar sen reserva nin excepcion algunha, todas-las e cada unha das condicions Xerais que en iste documento se expoñen.

O titular da web esta facultado para modificar todas e cada unha das obligacions despostas nas presentes condicions Xerais, sen necesidad de previo aviso. Igualmente esta capacitado para reestructurar, modificar ou eliminar calquera información, servicio ou contido incluido no portal, sen necesidad de previo aviso. A modificacion de calquera das presentes condicions xerais para un caso particular so tendra validez cando se recolla por escrito e firmada polos representantes legales de cada parte.

2 - Dereitos e obrigas do usuario

2.1-Condicións de acceso e utilización

As condicións de acceso ao sitio web están suxeitos a leis en vigor en todos os momentos e as principios da boa fe e uso lexítimo polo usuario, expresa e especificamente, prohibe calquera acción que poida prexudicar ou danar o Site ou de terceiros.

2.2 Contidos e accións

O Usuario acordo en facer un uso xusto, dilixente, honesta e correcta calquera contido de información é acceder a través deste sitio web e todos baixo a principios da boa fe e con respecto en todo momento legalidade.

O usuario non debe obter, excepto para o seu uso persoal, toda a información (lea-se por información como calquera mensaxe, arquivos de son, fotografías, debuxos, software e, en xeral calquera clase ou tipo de ficheiro de computación, gráficos, etc ...) que é Site de propiedade.

Usuario tamén asume un compromiso de non causar ou maliciosa ou intencionalmente danos ou prexuízos que poidan danar, cambiar o Portal e non introducir, ou divulgar os chamados "virus" que pode non autorizado cambiar o contido ou sistemas o Portal. O compromiso debe se pronunciar sobre a utilización, os contidos, de conformidade co disposto a lei, a moral ea orde pública, non copiar, reproducir, distribuír, transferir, cambiar ou modificar o contido sen consentimento.

Os prezos son válidos salvo erro de dixitación, no caso de ter feita unha compra cun prezo con erro, se procedera a cancelacion da mesma, procedendo a devolucion inmediata do importe

2.3 Devolucios / Dereito de Retirada

O artigo 45 da Ley do Comercio Minorista (Ley 7/1996) fixa as seguintes excepcions o dereito de desistimento.

a) Contratos de suministro de bens cuyo precio esten suxeitos a fluctuaciones de coeficientes do mercado financiero que o vendedor non poda controlar.

b) Contratos de suministro de bens confeccionados conforme as especificaciones do consumidor ou claramente personalizados, o que, pola sua naturaza, non podan ser devoltos ou podan deteriorarse ou caducar con rapidez.

c) Contratos de suministro de grabacions sonoras ou de video, de discos e de programas informaticos que houbesen sido desprecintados polo consumidor, asi como os ficheros informaticos, suministrados por via electronica, susceptibles de sere descargados ou reproducidos con carácter inmediato para seu uso permanente.

d) Contratos de suministro de prensa diaria, publicacions e revistas.

O cliente acepta a excepcion o efectuar calquera compra na Tenda de informatica, non existindo dereito de desistimento, aplicandose unicamente o dereito legal por garantia descrito no punto 3 do presente contrato.

Se o cliente solicita a cancelacion do pedido antes da salida do material dos nosos almacens (albaran de recollida), será potestad de " A tenda de informatica" a decisión de proceder a devolucion do importe. En acordo co artigo 44, punto 3, en caso de devolucion dos importes de comisions establecidas, en especial, e non unicamente: gastos de pasarela de tarxeta de credito, gastos de emision de transferencia dende a nosa entidad bancaria.

3 - Garantía

A tenda de informatica respondera ante os posibles fallos ou defectos que pudiesen albergar os productos proporcionados nos seguintes 7 dias, tras-la fecha de pedido. O cliente deberia envialo producto o enderezo que se lle facilite, correndo este cos gastos de envio. En ningun caso se fara a devolucion de importe en metalico, senon que se procedera a un cambio por outro producto similar; no caso de que en ese momento o artigo non estivese en stock, o cliente teria 2 opcions: Esperar a que houbera stock o elexir outro de importe igual o mayor importe aboando a diferencia.

Para aceptar o reembolso, o produto e os seus accesorios deben estar intactos e deben manter a embalaxe orixinal e os plasticos protectores. No caso de non cumplirse estas requisitos A tenda de informática non é responsable do produto eo cliente tería que facer uso de 2 anos de garantía indicado polo fabricante.

Os produtos están fóra da garantía para as seguintes razóns:

- Se ten recibido, unha vez entregado ao cliente, algun deterioro por eventos externos, accidentes, mal seguemento instrucións ou cambios nas tensións electricas.

- Se resultan dañados facendo unha incorrecta instalación de configuración de software, hardware e periféricos, por parte do cliente.

- Se un fallo causada por un compoñente non proporcionados pola A tenda de informatica

- No seu caso, se as condicións xerais impostas por unha fabricante dun producto asi o indicasen.

Despois de 7 días laborables a partir da data a orde, a garantía do producto sera a proporcionada polo fabricante.

A tenda de informatica non esta obrigada a compensar o usuario ou terceiros polas consecuencias do uso do producto, os accidentes danos directos ou indirectos, persoas, danos á propiedade fóra do produto, perda de o beneficio ou o lucro cesante, ou danos derivados de deterioro ou perda de datos.


Desarrollada por