Categories
Compte
Informació
Condicions de Compra
Compres:   0 productes
ESPAŅOL INGLES ALEMAN GALLEGO CATALAN
 

AQUESTA WEB ES UNA BOTIGA DE EXEMPLE I TANT ELS PREUS DELS ARTICLES COM LES CONDICIONS AQUI EXPOSATS SON A EXEMPLE

1 - Objecte

Les presents Condicions Generals tenen per objecte regular les condicions d'ús i utilització del portal d' Internet emplaçat en la direcció en aquesta Direcció i de la qual és titular L'empresa d'informàtica l'objecte social és la comercializacióny venda de productes informàtics.

L'esmentada pàgina web ha estat elaborada, creada i dissenyada per donar a conèixer i permetre l'accés a la informació en ella continguda, amb les restriccions i limitacions que imposen les presents Condicions Generals així com permetre i possibilitar l'accés a altres pàgines amb les que el Portal tingui relacions comercials, professionals o de qualsevol altra mena.

La mera utilització del portal, atribueix a qui faci ús de ella, la condició d'usuari, que declara conèixer i acceptar sense reserva ni excepció, totes i cadascuna de les Condicions Generals que en aquest document s'exposen.

El titular de la web està facultat per modificar unilateralment totes i cadascuna de les obligacions disposades en les presents Condicions Generals, sense necessitat de previ avís. Igualment està capacitat per reestructurar, modificar o eliminar qualsevol informació, servei o contingut inclòs al Portal, sense necessitat de previ avís. La modificació de qualsevol de les presents condicions generals per a un cas particular només tindrà validesa quan hagi estat recollida per escrit i signada pels representants legals de cada part.

2 - Drets i obligacions de l'usuari

2.1-Condicions d'accés i ús

Les condicions d'accés al Portal estan supeditades a les disposicions legals vigents en cada moment així com als principis de bona fe i ús lícit per part de l'Usuari, prohibint expressa i taxativament qualsevol tipus de actuació que pogués anar en detriment o perjudici del Portal o de tercers.

2.2-Contingut i actuacions de l'Usuari

L'Usuari es compromet a fer un ús lícit, diligent, honrat i correcte de tota la informació contingut tingui accés a través d'aquesta pàgina web i tot això sota els principis de la bona fe i amb respecte en tot moment a la legalitat vigent.

L'usuari s'haurà d'abstenir d'obtenir, excepte per a ús personal, tota la informació (entengui's per informació com qualsevol missatge, arxius de so, fotografies, dibuixos, programari i en general qualsevol classe o tipus de fitxer informàtic, gràfic etc ...) que sigui propietat del portal.

Igualment l'Usuari adquireix el compromís de no provocar ni maliciosa ni intencionadament danys o perjudicis que puguin menyscabar, alterar el propi Portal així com no introduir, ni difondre els denominats "virus informàtics" que puguin produir alteracions no autoritzades dels continguts o sistemes integrants del Portal. El compromís adquirit s'ha de regir sobre la utilització, continguts de conformitat amb el que disposa la llei, moral i ordre públic, no copiar, reproduir, distribuir, cedir, transformar o modificar els continguts sense previ consentiment.

Els preus són vàlids excepte error tipogràfic, al cas de realitzar una compra amb un preu erroni, es procedirà a la cancel.lació de la mateixa, procedint a la devolució immediata de l'import.

2.3-Devolucions / Dret de desistiment

L'article 45 de la Llei de Comerç Minorista (Llei 7 / 1996) estableix les següents excepcions al dret de desistiment.

a) Contractes de subministrament de béns el preu estigui subjecte a fluctuacions de coeficients del mercat financer que el venedor no pugui controlar.

b) Contractes de subministrament de béns confeccionats conforme a les especificacions del consumidor o clarament personalitzats, o que, per la seva naturalesa, no puguin ser retornats o puguin deteriorar o caducar amb rapidesa.

c) Contractes de subministrament de gravacions sonores o de vídeo, de discos i de programes informàtics que haguessin estat desprecintats pel consumidor, així com de fitxers informàtics, subministrats per via electrònica, susceptibles de ser descarregats o reproduïts amb caràcter immediat per al seu ús permanent.

d) Contractes de subministrament de premsa diària, publicacions periòdiques i revistes.

El Client accepta l'excepció) en efectuar qualsevol compra a La botiga d'informàtica , no hi ha dret de desistiment, aplicant-se únicament el dret legal per Garantia descrit en el punt 3 del present contracte.

Si el client demana la cancel.lació de la comanda abans de la sortida del material dels nostres magatzems (albarà de recollida), serà potestat de La botiga d'informàtica la decisió de la procedència de devolució de l'import. D'acord al article 44, punt 3, en cas de devolució, no serà aplicable la devolució dels imports de comissions establertes, en especial, i no únicament: Despeses de passarel de targeta de crèdit, despeses d'emissió de transferència des de la nostra entitat bancària.

3 - Garantia

La Botiga d'informàtica respondrà davant els possibles errors o defectes que poguessin allotjar els productes proporcionades en els següents 7 dies, després de la data del comanda. El client haurà d'enviar el producte a la direcció que se li faciliti, corrent aquest amb els despeses d'enviament. En cap cas es procedirà a la devolució de l'import en metàl.lic, sinó que es procedirà a realitzar un canvi per un altre producte similar, en cas que en aquest moment aquest model no estigués en estoc, el client tindria dues opcions: Esperar que torni a haver estoc o triar un altre model d'igual o major import, abonant la diferència.

Per poder acceptar una devolució, el producte i els seus accessoris han d'estar intactes i han de conservar els embalatges originals, així com els plàstics protectors. Al cas que no es complissin els requisits, La botiga d'informàtica no es fa responsable de l' producte, i el client hauria de fer ús de la Garantia de 2 anys proporcionada pel fabricant.

Els productes queden fora de garantia pels següents motius:

- Si han rebut, un cop lliurats al client, algun deteriorament per fets externs, accidents, mal seguiment de les instruccions o canvi en les tensions elèctriques.

- Si resulten danyats per realitzar una incorrecta configuració instal lació del programari, maquinari i perifèrics, per part del client.

- Si es produeix una avaria provocada per un component no subministrat per La Botiga d'informàtica.

- Si escau, si les condicions generals imposades per un fabricant per a un producte així ho indiquessin.

Transcorreguts els 7 dies hàbils des de la data de la comanda, la garantíía del producte serà proporcionada pel fabricant.

La Botiga d'informàtica no està obligada a indemnitzar a l'usuari oa tercers per les conseqüències de l'ús del producte, ja siguin danys directes o indirectes, accidents soferts per persones, danys als béns aliens al producte, pèrdues de benefici o lucre cessant, danys que provinguin d'un deteriorament o pèrdues de dades.


Desarrollada por